Rodo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, tj. Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Płaskiej 4-10, wpisanej do KRS pod numerem 0000140000, posiadającą NIP 8790169156, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Płaskiej 4-10, wpisanej do KRS pod numerem 0000140000, posiadającą NIP 8790169156, tel. 56 659 17 63, e-mail: info@energoterm.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i wykonania umów w zakresie usług oferowanych przez administratora, w tym przekazanie informacji handlowych i ofert – art. 6 ust. 1 lit. b,
b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w związku z realizacją umowy (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) - art. 6 ust. 1 lit. b, c,
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. b,
d) marketingu bezpośredniego - art. 6 ust. 1 lit. a,
e) tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) - art. 6 ust. 1 lit. b, c,
f) weryfikacji wiarygodności płatniczej - art. 6 ust. 1 lit. b,
g) wsparcia obsługi - art. 6 ust. 1 lit. b,
h) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wobec pracowników) – art. 6 ur. 1 lit. c,

3) administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska S.A., firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, banki, podwykonawcy usług,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

Energoterm

Kontakt

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10
87-100 Toruń

tel.: + 48 56 659 17 63
fax: + 48 56 648 35 25
e-mail: info@energoterm.pl , energoterm@energoterm.pl
Internet: www.energoterm.pl
NIP: 879-016-91-56
REGON: 008039830
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31

KRS 0000140000
Kapitał Zakładowy 55.000 zł